Hytaýyň Lift eksport markasy

KOYO önümleri dünýäniň 122 ýurdunda gowy satyldy, biz has gowy durmuşy goldaýarys

Locationerleşýän ýeri : Öý
 • Hünär ösüşi
 • Hünär ösüşi

  KOYO-a hoş geldiňiz

  Işgärleriň saglygy we howpsuzlyk syýasaty

  Howpsuzlyk KOYO-nyň iň esasy gymmatydyr.Işgärleriň saglygyna we howpsuzlygyna elmydama sarpa goýýarys.

  Borçlar we ýörelgeler

  KOYO önümlerinde, hyzmatlarynda we iş usullarynda howpsuzlyk hemme ýerde bar.Howpsuzlyk meselesinde hiç haçan üns bermeris ýa-da eglişik etmeris.

  Borç

  Her bir işgäri, eden hereketleriniň ýa-da hereketsizliginiň netijeleri üçin jogapkärçilik çekýär.Işimizde howpsuzlyga hemişe uly ähmiýet bermelidiris we ähli ulanylýan howpsuzlyk düzgünlerine we iş görkezmelerine boýun bolmalydyrys.

  Employees Işgärleriň dürlüligine hormat goýuň:

  Işgärleriň dürlüligine hormat goýýarys.

  Özara hormat goýmak we işgärleriň dürlüligini ykrar etmek KOYO-nyň maksatlaryna ýetmäge kömek eder diýip hasaplaýarys.Her bir işgäriň mümkinçiligini artdyrmak üçin öz içine alyjy iş gurşawyny döretmäge üns berýäris.

  "Innowasiýa tehnologiýasy, berk hil we netijeli hyzmat bilen has gowy durmuşda ýaşamak" düşünjesini durmuşa geçirmek üçin işgärleriň dürlüligine hormat goýmak, iň güýçli borjumyz bolan her bir adama üstünlik gazanmak üçin iň gowy pursat berip biljekdigine ynanýarys.

  ▶ Dürlülik tapawudy aňladýar

  KOYO-da işlemek, jynsyna, reňkine, jynsyna, ýaşyna, milletine, dinine, jynsy ugruna, bilimine ýa-da ynanjy sebäpli hiç kime adalatsyz garalmaz.

  KOYO işgärleri ýokary ahlak kadalaryna eýerýärler we müşderiler, işgärler, üpjün edijiler, bäsdeşler we döwlet işgäri ýaly her kimiň hukuklaryna we mertebesine hormat goýýarlar.

  Işgärleriň dürlüliginiň kompaniýa gymmatlyk goşup biljekdigine berk ynanýarys.

  OY KOYO zehin strategiýasy

  KOYO-nyň üstünligi ähli işgärleriň tagallasy bilen baglanyşykly.KOYO zehin strategiýasy, global işewürligiň ösüşine ýetmekdäki ileri tutulýan ugurlarymyzy kesgitleýär.

  KOYO zehin strategiýasy kompaniýamyzyň esasy gymmatlyklaryna esaslanýar we işewürlik strategiýasyny durmuşa geçirmek üçin düzülen ýedi adam resurslaryny öz içine alýar.

  Biziň maksadymyz, zehin dolandyryşyna daýanýan ýokary höwesli we yhlasly iş topary döretmek.Işgärler üçin ýolbaşçylygy, taslamany dolandyrmak we bilermen üçin üç karýerany ösdürmegiň ýoluny hödürleýäris we geljekde bar bolan işgärler we potensial işgärler üçin özüne çekiji we tolgundyryjy iş gurşawyny döredýäris.

  KOYO-da ulalmak

  KOYO, talyp, täze uçurym ýa-da baý iş tejribesi bolan işgäriňiz bolsun, dünýäde dürli özüne çekiji wezipeleri hödürleýär.Kynçylyklary kabul etmek, dürli medeniýetler bilen habarlaşmak we dinamiki we tolgundyryjy gurşawda işlemek isleseňiz, KOYO iň dogry saýlawyňyzdyr.

  Işgärleriň ösüşi

  Geljek siziň eliňizde!Liftler we eskalatorlar pudagynda KOYO markasy akyl, täzelik we hyzmat diýmekdir.

  KOYO-nyň üstünligi işgärleriniň hiline baglydyr.

  Işgärleriň hünär ussatlygyna goşmaça, KOYO aşakdaky ugurlarda laýyk işgärleri gözleýär, saklaýar we ösdürýär:
  Müşderi gönükdirilen
  Adamlar gönükdirilen
  Üstünlige gönükdirilen
  Liderlik
  Täsir
  Ynam

  Okuw meýilnamasy:

  Kompaniýanyň çalt ösüşi we ajaýyp öndürijiligi çuňňur korporatiw medeniýetden we ajaýyp zehinler toparyndan, şeýle hem adamlara gönükdirilen esasy düşünjeden peýdalanýar.Kärhanany ösdürmek bilen işgärleriň ösüşiniň arasynda ýeňiş gazanýan ýagdaýy gözlemäge we kärhananyň ösüşini işgärleriň karýerasynyň ösüşi bilen organiki taýdan birleşdirmäge borçlanýarys.KOYO-da diňe bir hünär endiklerini öwretmek bilen çäklenmän, şahsy zerurlyklaryňyza we gyzyklanmalaryňyza görä degişli kurslara gatnaşmagy saýlamaly.

  Biziň okuwymyz bäş kategoriýa bölünýär: täze işgärleri induksiýa okuwy, dolandyryş okuwy, hünär ussatlygy we kär derejesi, hünär ussatlygy, iş prosesi, hil, düşünje we ideologiýa usuly.Daşarky mugallymlar we daşarky taýýarlyk, içerki okuw, başarnyklary öwretmek, bäsdeşlik, baha bermek we başarnyklary bahalandyrmak okuwlary arkaly işgärleriň umumy hilini hemmetaraplaýyn ýokarlandyryp bileris.

  Kompaniýanyň çalt ösmegi işgärleriň ösüşi üçin has köp mümkinçilik we giňişlik berýär.

  222
  okuw
  biz hakda (16)
  biz hakda (17)

  Hünär ösüş maksatnamalary:

  Potensialyňyzy biliň
  KOYO işgärleriň ösüşine hemişe uzak möhletleýin garaýar.Potensialyňyza öňünden baha bereris we doly potensialyňyza ýetmäge mümkinçilik berýän karýerany ösdürmegiň meýilnamasyny düzmek üçin siziň bilen işleşeris.Muny has gowy gazanmak üçin işgärler üçin ýyllyk ösüş bahalandyrmagymyz esasy faktor.Bu siziň we gözegçiňiz ýa-da dolandyryjyňyz üçin şahsy öndürijiligiňizi we garaşýan zatlaryňyzy gözden geçirmek we baha bermek, kämilleşdirmäge mynasyp ugurlary ara alyp maslahatlaşmak we okuw zerurlyklaryňyzy anyklamak üçin amatly pursat.Bu diňe bir häzirki ýagdaýyňyzdaky mümkinçilikleriňizi artdyrmaga kömek etmän, eýsem geljekde başarnygyňyzy we tejribäňizi ýokarlandyrmaga kömek eder.

  KOYO-da işlemek

  Employees Işgärleriň sesi:

  Kompensasiýa we peýdalar

  KOYO-nyň aýlyk gurluşy esasy aýlyk, bonus we beýleki hal-ýagdaýlardan ybarat.Kompaniýanyň ähli golçur kärhanalary diňe bir kompaniýanyň girdejiligini we içerki adalatlylygyny göz öňünde tutman, eýsem işgärleriň we ýerli bazaryň aýratyn işine hem baş ofisiň şol bir aýlyk syýasatyny alyp barýarlar.

  Bonus we höweslendiriş

  KOYO elmydama göwnejaý bonus we höweslendiriş ulgamyna eýerdi.Dolandyryş üçin ýüzýän aýlyk şahsy girdejiniň köp bölegini düzýär.

  Bäsdeşlik derejesi

  KOYO işgärlere bazar derejesine görä töleýär we yzygiderli bazar gözlegleri arkaly öz aýlyk derejesiniň bäsdeşlige ukyplylygyny üpjün edýär.Her bir müdir, işgärler bölüminiň maslahaty bilen aýlyk haklaryny toparyň agzalary bilen doly habarlaşmaga borçludyr.

  tongyo (26)

  "Göreşýän duruş saklamak durmuşyň barlygyny subut edip biler"

  tongyo (24)

  "Özümi tanat, özümi subut et we KOYO bilen öňe git"

  tongyo (27)

  "Tüýs ýürekden ediň, dogruçyl boluň"

  tongyo (25)

  "Bagtdan lezzet alyň we gündelik işden baýlyk alyň"

  Bize goşul

  Sosial işe almak

  KOYO uly maşgalasyna goşulmak üçin hoş geldiňiz, HR bölümine ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris:hr@koyocn.cn