Hytaýda lift eksportynda ilkinji kompaniýa

KOYO önümleri dünýäniň 122 ýurdunda gowy satyldy, has gowy durmuşy goldaýarys

Locationerleşýän ýeri : Öý
 • Habarlar
 • Habarlar

  • KOYO Lift |T ...

   KOYO Lift |Brisbane howa menziliniň çäginde ýolagçy lifti taslamasy

   KOYO Lift, Brisbane howa menziliniň çägindäki kwartirada guruljak MRL TWJ1600 ýolagçy lifti bilen BSR toparyny üpjün eder.TWJ1600 kiçijik guýudan we uly awtoulagdan.Gurluşyk meýdanyny tygşytlaýar we binanyň bahasyny peseldýär.Uly ýerleriň biri hökmünde Brisbane howa menzili ...

  • Bonusymyz hakda i ...

   Bonus höweslendiriji makalalarymyz hakda

   14-nji ýanwarda irden howa henizem sowukdy we KOYO Lift meýilnama boýunça ýürekgysgynç çäre geçirdi.Tongyou Liftiň satuw bonus paýlanyş dabarasy okuw otagynda gyzgyn boldy.Işgärleriň öňünde aýlyk diňe bir öz zähmeti däl ...

  • KOYO hakda ...

   KOYO-nyň işgärleri taýýarlamak hakda

   Kompaniýanyň ähli işgärlerine iş endiklerine we bilimlerine düşünmek we işiň hünär derejesini ýokarlandyrmak üçin.1-nji martda KOYO Lift ähli işgärler üçin ýangyn türgenleşigini gurady we ony üstünlikli tamamlady.Işgärleriň gurluşynyň ...

  • KOYO satuwy gidýär ...

   KOYO satuw bölümi oturylyşyk gurady.

   Görnükli kompaniýalar işgäriň bitewi güýjüni güýçlendirip bilerler, görnükli işgärler korporatiw gymmatlyklara we medeniýete ýolbaşçylyk edip bilerler.Golaýda KOYO satuw bölümi oturylyşyk gurady.Anna güni güneşli günortan, hemmeler nahar iýmek üçin hunhu kölüniň kenaryna ýygnandylar ...

  • kompaniýamyz '...

   kompaniýamyzyň QC bölümi 1-nji dekabrda doly işgärli ýangyn türgenleşigini üstünlikli gurady we tamamlady.

   Employeeshli işgärlere ýangyn söndürmek baradaky esasy bilimlere düşünmäge, howpsuzlyk çäreleri barada habardarlygy ýokarlandyrmaga we adatdan daşary ýagdaýlara garşy göreş we gaçmak endiklerine düşünmäge mümkinçilik bermek üçin kompaniýamyzyň QC bölümi dekabr aýynda doly işgärleriň ýangyn türgenleşigini üstünlikli gurady we tamamlady ...

  • 202-Akyl ...

   202-Akylly germisidal lampa görkezmesi

   Akylly germisidal lampa funksiýasy, lift awtoulagynda wirus bakteriýalaryny netijeli öldürmek üçin hünärlidir we akylly ýasalan, öý aşhanasyna we hammam sterilizasiýasyna hem degişlidir.Parametr: SN Düşündiriş Parametri 1 Görnüş o ...

  • Biziň aladamyzy görkez |

   Biziň aladamyzy görkez | Kompaniýa taslama iberişine gatnaşan kärdeşlerini öwýär

   Işgärleriň ahlagyny ýokarlandyrmak we oňat guramaçylyk atmosferasyny döretmek üçin 3-nji dekabrda kompaniýa rus taslamasynyň iberilmegine gatnaşan kärdeşlerini wezipeleri işjeň ýerine ýetirmek üçin iş wagtyndan artyk tagallalary üçin öwdi.Ir sagat 10:00 töweregi, degişli kärdeş ...

  • KOYO Lift Sal ...

   KOYO Lift satuw başarnyklary okuwy

   Kompaniýanyň esasy işini we satuw işini mundan beýläk-de ösdürmek maksady bilen, KOYO Lift Adam Resurslary Bölümi, satuw, satuw endikleri we beýleki işewürlik ýörelgeleri boýunça işewürlik okuwlaryny geçirmek üçin 2019-njy ýylyň 6-njy noýabrynda kompaniýamyza satuw geňeşçilerini çagyrdy. ..