Gowy durmuşy goldaň

Innowasiýa tehnologiýasy, has gowy durmuşy goldamak üçin berk hil we täsirli hyzmat bilen

Locationerleşýän ýeri : Öý
  • Çagyryş merkezi
  • Çagyryş merkezi

    1618972783170707

    Müşderileriň dürli isleglerini kanagatlandyrmak üçin KOYO, adaty hyzmat işiniň birnäçe görnüşini hödürleýär, bazara müşderi hyzmaty bilen ýolbaşçylyk edýär.

    Dünýäniň 122 ýurdundaky KOYO Müşderi Hyzmat Merkeziniň hünärmen işgärleri gije-gündiziň dowamynda 24 sagat hyzmat edýärler.

    KOYO bilen tehniki hyzmat şertnamalaryna gol çekýän ähli müşderilere ýokary hilli telefon hyzmatyny bermäge borçlanýarys.Şeýle hem, KOYO däl liftlere we biz tarapyndan saklanmaýan KOYO liftlerine ýokary hilli we çyn ýürekden hyzmat ederis.Meseleleri çözmek we müşderileriň kanagatlanmagyny üpjün etmek üçin netijeleri yzarlamak üçin tehniki hyzmat tehniklerini wagtynda ibereris.