Gowy durmuşy goldaň

Innowasiýa tehnologiýasy, has gowy durmuşy goldamak üçin berk hil we täsirli hyzmat bilen

Locationerleşýän ýeri : Öý
 • goşulan baha hyzmaty
 • goşulan baha hyzmaty

  Uzakdaky elewator gözegçilik ulgamy ýerdäki maglumatlary ýygnamak we derňew ulgamyndan we hyzmat merkeziniň "uzakdan gözegçilik we dolandyryş ulgamyndan" durýar.Köp jemgyýetde lifte gözegçilik ulgamynyň ilkinji saýlawy.

  1618972513319166

  Esasy wezipeler:

  1. Bejeriş merkeziniň kompýuterinde real wagt gözegçilik funksiýasy bar.
  "Maglumat ýygnaýjy", lift signallaryny logiki derňew, awtomatiki duýduryş we näsazlyk duýduryşyny ýerine ýetirip biler.

  2. Müşderi hyzmaty we tehniki hyzmat merkeziniň nädogry maglumat dolandyryş funksiýasy

  3. Uzakdan interkom funksiýasy

  4. VIP hossarlyk hyzmaty

  5. Binada uly göwrümli ýygnaklaryň haçan geçiriljekdigini ýa-da möhüm VIP-leriň haçan sapar etjekdigini KOYO-a öňünden habar berip bilersiňiz.Liftiň howpsuz işleýşini öňünden tassyklarys we çäräniň dowamynda lifte gözegçilik etmek üçin ýörite işgärleri belläris.

  6. annualyllyk gözleg hyzmaty
  Degişli bölümleriň razyçylygy bilen, KOYO indi lift tizliginiň häkimini ýerinde barlap biler we liftde iş wagtyny ep-esli azaldyp biljek sahypada şahadatnama berip biler.